Čeština

Fajma

logo-info

Český jazyk
Dagmar Pravdová

Hlásky . Vyjmenovaná slova . Tvoření slov . Odvozování slov . Souhláskové skupiny bje-bě, vje-vě, mně-mě . Předpony vz-, s-, z- . Psaní i/y v příčestích . Psaní velkých písmen . Psaní ú, ů, u . Tvarosloví . Podstatná jména . Skloňování podstatných jmen – rody a vzory . Přídavná jména – druhy . Zájmena . Slovesa . Způsob podmiňovací . Trpný rod . Příslovce . Předložky . Spojky . Částice . Citoslovce . Synonyma . Homonyma . Antonyma . Skladba . Souvětí podřadné . Souvětí souřadné . Souvětí složité . Interpunkce . Psaní a výslovnost slov přejatých . Sloh . Projevy mluvené a psané . Slovanské jazyky

První vydání 1993, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

cestina